Regulamin

Niniejszy Regulamin określa stosunki pomiędzy Restauracją a Klientem.

Dane Restauracji obsługującej Oferty i Zamówienia w Serwisie:
Nazwa: "HOTEL CITY" Sp. z o. o. 
Adres:  ul. 3 Maja 6 , 85-016 Bydgoszcz, Polska
Numer NIP: 554-12-99-562


Pojęcia mające zastosowanie w Regulaminie

Restauracja: podmiot gospodarczy funkcjonujący w obszarze gastronomii, oferujący dania i napoje Klientom.
Użytkownik: osoba przeglądająca zawartość Serwisu, nie składająca Zamówienia.
Klient: osoba fizyczna bądź prawna składająca Zamówienie za pośrednictwem Serwisu.
Zamówienie: złożone Restauracji przez Klienta oświadczenie woli, które jest jednoznaczne z zawarciem Umowy.
Umowa: stosunek prawny Konsumenta i Restauracji powstały na skutek złożenia zamówienia, dotyczący produktów i usług Restauracji.
Oferta: dostępne online w Serwisie produkty i usługi oferowane przez Restaurację.
Serwis: strona www dostępna przez przeglądarkę internetową, umożliwiająca składanie przez Klientów Zamówień na Oferty Restauracji, umożliwiająca dokonanie płatności online za pośrednictwem Operatora Płatności.
Operator Płatności: spółka świadcząca usługę obsługi płatności online, umożliwiająca opłacenie Zamówienia w Serwisie. Operatorem płatności jest
- PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887.

Zasady działalności
1. Składanie Zamówienia poprzez Serwis jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
2. Regulamin określa zasady świadczenia usług Restauracji Klientom za pośrednictwem Serwisu.
3. Klient składający Zamówienie zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie checkboxa „Akceptuję Regulamin”. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu wyłącza możliwość złożenia zamówienia.
4. Użytkownicy i Klienci Serwisu nie mogą pobierać zawartości Serwisu – Ofert, treści, zdjęć, baz danych w celu wykorzystania ich w jakiejkolwiek części.
5. Wszelkie dane i materiały udostępnione w Serwisie objęte są ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Platformie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

Oferty Restauracji
1. Restauracja informuje, iż posiłki i napoje mogą zawierać składniki powodujące alergie. Klient zobowiązany jest poinformować Restaurację o takiej nietolerancji na niektóre produkty w Uwagach do zamówienia.
2. Restauracja ma prawo dokonywać zmian w dostępnych Ofertach w dowolnym terminie i czasie, zgodnie z aktualnym Menu dostępnym w punkcie stacjonarnym.

Zamówienie i obsługa Zamówienia, Umowa
1. Zatwierdzenie Zamówienia przez Klienta poprzez potwierdzenie przyciskiem Zamów teraz oznacza zawarcie Umowy z Restauracją.
2. Potwierdzenie zawarcia Umowy wysyłane jest na wskazany przez Klienta adres e-mail.
3. W przypadku podania nieprawidłowych danych do Umowy, Restauracja może żądać ich skorygowania w celu dokończenia obsługi Zamówienia.
4. Klient może śledzić status swojego Zamówienia na dedykowanej stronie Zamówienia w Serwisie.
5. W procesie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania pełnych i prawdziwych danych:
- Imię i nazwisko
- Adres dostawy,
- Telefon,
- E-mail.
6. W przypadku złożenia Zamówienia z opcją dostawy, Klient zobowiązany jest do odbioru Zamówienia we wskazanym miejscu.
7. Restauracja informuje Klienta o czasie realizacji zamówienia po jego otrzymaniu.
8. Restauracja ma prawo odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku gdy:
- zaistniała siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Zamówienia (np. awaria),
- Oferta Restauracji w Serwisie jest nieaktualna,
- Zamówienie wpływa z obszaru nieobsługiwanego przez Restaurację,
- Restauracja nie posiada już w Ofercie zamówionego dania lub napoju,
- dane Klienta podane w Zamówieniu są niepoprawne i Restauracja nie jest w stanie dokonać ich poprawy lub weryfikacji.
9. W powyższym przypadku Restauracja dokonuje pełnego zwrotu środków za złożone Zamówienie.
10. Restauracja świadczy również usługę dostawy Zamówienia do Klienta zgodnie z warunkami złożonego Zamówienia.
11. W przypadku złożenia Zamówienia z odbiorem osobistym, Klient winien stawić się w lokalu Restauracji w określonym przez Restaurację czasie.
12. Restauracja może poprosić o dokument tożsamości w celu zweryfikowania Klienta przy odbiorze Zamówienia.

Odstąpienie od Umowy
1. Klient nie może odstąpić od Umowy w sytuacji gdy Restauracja przystąpiła do przygotowania Zamówienia, co związane jest z charakteru oferowanych Usług przez Restaurację (produkt nie podlega ponownej sprzedaży).
2. Klient może odstąpić od Umowy tylko w sytuacji gdy niezwłocznie, po złożeniu Zamówienia poinformuje Restaurację, a Restauracja nie przystąpiła jeszcze do przygotowania Zamówienia.
3. Odstąpienie od Umowy skutkuje pełnym zwrotem płatności dokonanej przez Klienta.
Obsługa płatność
1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za złożone Zamówienie. Płatność może odbyć się w następujący sposób, w zależności od preferencji Restauracji ustawionych w Serwisie:
- płatność online za pośrednictwem Operatora Płatności;
- płatność przy odbiorze osobistym;
- płatność przy dostawie w miejscu dostawy.
2. Złożenie Zamówienia oznacza obowiązek wybrania przez Klienta jednej z dostępnych form płatności.

Reklamacje
1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do Restauracji za pośrednictwem e-mail lub formularza kontaktowego.
2. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania.

Newsletter z promocjami i ofertami
1. Klikając checkbox Wysyłaj aktualne promocje w czasie składania Zamówienia, Klient zapisuje się do newslettera z aktualnymi informacjami i promocjami od Restauracji.
2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Newslettera przesyłając e-mail z rezygnacją. 

Dane osobowe
1. Restauracja przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji procesu Zamówienia i Umowy.
2. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych.